How about some BibTeX?

@inproceedings{592844, author = {Dočekal, Mojmír}, address = {Brno}, booktitle = {Sborník prací Filozofické fakulty BU A 48}, keywords = {binding theory; possessive pronouns}, language = {cze}, location = {Brno}, isbn = {80-210-3085-2}, pages = {48-59}, publisher = {Masarykova univerzita}, title = {Posesivní reflexivum v bohemistice}, year = {2000} }

@article{592846, author = {Dočekal, Mojmír}, article_location = {Praha}, language = {cze}, issn = {1212-5326}, journal = {Jazykovědné aktuality}, title = {České anafory a teorie reprezentace diskurzu}, year = {2000} }

@inproceedings{592864, author = {Dočekal, Mojmír}, address = {Olomouc}, booktitle = {Vztah langue a parole v perspektivě interaktivního obratu v lingvistickém zkoumání}, keywords = {noun phrase; semantics; generative grammar}, language = {cze}, location = {Olomouc}, isbn = {80-244-0838-4}, pages = {134-141}, publisher = {FFUP Olomouc}, title = {Architektura nominální fráze a její referenční potenciál}, year = {2002} }

@inproceedings{592865, author = {Dočekal, Mojmír}, address = {Praha}, booktitle = {Čeština – univerzália a specifika, 4}, keywords = {anaphora; generative grammar; binding theory}, language = {cze}, location = {Praha}, isbn = {80-7106-611-7}, pages = {223-233}, publisher = {NLN}, title = {Sémantika pravdivostních podmínek pro i-jazyky}, year = {2002} }

@inproceedings{592870, author = {Dočekal, Mojmír}, address = {Brno}, booktitle = {Sborník prací Filozofické fakulty BU A 51}, keywords = {binding theory; argument structure}, language = {cze}, location = {Brno}, isbn = {80-210-3151-4}, pages = {179-189}, publisher = {Masarykova univerzita}, title = {Několik poznámek k článku Reflexivity}, year = {2003} }

@inproceedings{592944, author = {Dočekal, Mojmír}, address = {Praha}, booktitle = {Čeština – univerzália a specifika, 5}, keywords = {formal semantics; noun phrases}, language = {cze}, location = {Praha}, isbn = {80-7106-659-1}, pages = {276-287}, publisher = {NLN}, title = {Formální sémantika adnominálního genitivu}, year = {2004} }

@inproceedings{592945, author = {Dočekal, Mojmír}, address = {Mnichov}, booktitle = {Modality in Slavonic Languages}, keywords = {pronouns; formal semantics}, language = {eng}, location = {Mnichov}, isbn = {3-87690-916-3}, pages = {73-83}, publisher = {Otto Sagner}, title = {Pronouns and diamonds}, year = {2005} }

@inproceedings{719540, author = {Dočekal, Mojmír}, address = {Brno}, booktitle = {Sborník prací Filozofické fakulty BU A 55}, keywords = {mereology; aspect; prepositions}, language = {cze}, location = {Brno}, isbn = {978-80-210-4335-0}, pages = {219-235}, publisher = {Masarykova univerzita}, title = {Mereologie českého aspektu a direkcionální předložky}, year = {2007} }

@inproceedings{719543, author = {Dočekal, Mojmír}, address = {Praha}, booktitle = {Kognice 2006}, keywords = {chomsky; generative grammar; analytic sentences}, language = {cze}, location = {Praha}, isbn = {80-86174-10-7}, pages = {42-48}, publisher = {Psychologický ústav AV ČR}, title = {Proč není Chomsky funkcionalista}, year = {2006} }

@inproceedings{719552, author = {Dočekal, Mojmír}, address = {Praha}, booktitle = {Přednášky z doktorandských dnů}, keywords = {quantification; generalized quntifiers; Czech}, language = {cze}, location = {Praha}, isbn = {80-7308-162-8}, pages = {99-120}, publisher = {FF UK}, title = {Kvantifikace v češtině}, year = {2006} }

@inproceedings{719566, author = {Dočekal, Mojmír}, address = {Brno}, booktitle = {Sborník prací Filozofické fakulty BU A 54}, keywords = {quantification; focus; WCO}, language = {eng}, location = {Brno}, isbn = {80-210-4014-9}, pages = {155-165}, publisher = {Masarykova univerzita}, title = {Quantifiers: Weak Crossover and Focus}, year = {2006} }

@inproceedings{719574, author = {Dočekal, Mojmír}, address = {Frankfurt am Main}, booktitle = {Elements of Slavic and Germanic Grammar: A Comparative View}, keywords = {focus; quantification; pronouns}, language = {eng}, location = {Frankfurt am Main}, isbn = {978-3-631-57857-5}, pages = {53-67}, publisher = {Peter Lang}, title = {WCO and Focus in Czech}, year = {2007} }

@inbook{719579, author = {Dočekal, Mojmír}, address = {Olomouc}, booktitle = {Cesty k vědě: jak správně myslet a psát}, keywords = {natural language; generative grammar; minimalist program}, language = {cze}, location = {Olomouc}, isbn = {978-80-7182-223-3}, pages = {10-20}, publisher = {Nakladatelství Olomouc}, title = {Přirozený jazyk a naturalizovaná mysl}, year = {2007} }

@book{719621, author = {Dočekal, Mojmír}, address = {Brno}, keywords = {binding theory; generative grammar; formal semantics}, language = {cze}, location = {Brno}, isbn = {80-210-3912-4}, publisher = {Masarykova univerzita}, title = {Vázané proměnné v češtině}, year = {2005} }

@inbook{769750, author = {Dočekal, Mojmír}, address = {Munchen}, booktitle = {Czech in Generative Grammar}, keywords = {formal semantics; Czech; anaphors; focus}, language = {eng}, location = {Munchen}, isbn = {978-3-89586-079-9}, pages = {47-65}, publisher = {Lincom}, title = {Only, bound variables and VP ellipsis in Czech}, year = {2007} }

@inproceedings{837724, author = {Dočekal, Mojmír}, address = {Frankfurt am Main}, booktitle = {Elements of Slavic and Germanic Grammars: A Comparative View}, edition = {1}, keywords = {generative grammar; slavic languages; syntax; semantics}, howpublished = {tištěná verze “print”}, language = {eng}, location = {Frankfurt am Main}, isbn = {978-3-631-57857-5}, pages = {53-67}, publisher = {Peter Lang GmbH}, title = {WCO and focus in Czech}, year = {2008} }

@article{837726, author = {Dočekal, Mojmír}, article_location = {Praha}, article_number = {1-3}, keywords = {aspect; formal semantics}, language = {eng}, issn = {0037-6736}, journal = {Slavia}, title = {Compositionality of Czech Aspect}, volume = {77}, year = {2008} }

@proceedings{842595, author = {Dočekal, Mojmír and Ziková, Markéta}, keywords = {linguistics; Czech; formal approaches; phonology; syntax; semantics}, language = {cze}, title = {Čeština ve formální gramatice}, url = {http://www.phil.muni.cz/jazyk/cfg}, year = {2009} }

@misc{847749, author = {Dočekal, Mojmír and Ziková, Markéta}, address = {München}, keywords = {Czech; formal grammar; conference proceedings}, language = {eng}, location = {München}, isbn = {978-3-89586-282-3}, publisher = {Lincom}, title = {Czech in Formal Grammar}, year = {2009} }

@misc{860209, author = {Dočekal, Mojmír and Ziková, Markéta}, address = {Praha}, keywords = {Czech; formal grammar}, language = {cze}, location = {Praha}, title = {Čeština za zrcadlem formální gramatiky}, year = {2009} }

@inproceedings{871227, author = {Dočekal, Mojmír}, address = {Berlin}, booktitle = {Studies in Formal Slavic Phonology, Mor- phology, Syntax, Semantics and Information Structure}, keywords = {bound variables; formal semantics; Czech}, language = {eng}, location = {Berlin}, isbn = {978-3-631-57788-2}, pages = {269-279}, publisher = {Peter Lang}, title = {Only and bound variables in Czech}, year = {2009} }

@inproceedings{871235, author = {Dočekal, Mojmír}, address = {Ostrava}, booktitle = {Struny mysli}, keywords = {aspect; prepositions; formal semantics; Czech}, language = {cze}, location = {Ostrava}, isbn = {978-80-7225-302-9}, pages = {291-300}, publisher = {Montanex}, title = {Aspekt a sémantika předložek}, year = {2009} }

@article{871248, author = {Dočekal, Mojmír}, article_location = {Praha}, article_number = {4}, keywords = {formal semantics; vector space semantics; aspect; PP; events; prefixation}, language = {cze}, issn = {0037-7031}, journal = {Slovo a slovesnost}, title = {Dvojitá prefixace a sémantika sloves pohybu}, volume = {70}, year = {2009} }

@article{871250, author = {Dočekal, Mojmír and Ziková, Markéta}, article_location = {Praha}, article_number = {4}, keywords = {formal grammar}, language = {cze}, issn = {0037-7031}, journal = {Slovo a slovesnost}, title = {Předmluva}, volume = {70}, year = {2009} }

@inproceedings{871252, author = {Dočekal, Mojmír and Kučerová, Ivona}, address = {Mnichov}, booktitle = {Czech in Formal Grammar}, keywords = {aspect; presupposition; formal semantics; Romance languages; Slavonic languages}, language = {eng}, location = {Mnichov}, isbn = {978-3-89586-282-3}, pages = {39-51}, publisher = {Lincom}, title = {Bound Ability Readings of Imperfective Verbs: A Case for Presupposition}, year = {2009} }

@inproceedings{879965, author = {Dočekal, Mojmír}, address = {Praha}, booktitle = {Struktura, variety, funkce. Sborník k 70. narozeninám prof. Oldřicha Uličného.}, edition = {1}, keywords = {negative polarity items; formal semantics; Czech}, language = {cze}, location = {Praha}, isbn = {978-80-246-1377-2}, pages = {195-203}, publisher = {Nakladatelství Karolinum}, title = {České NPI}, year = {2009} }

@proceedings{911606, author = {Dočekal, Mojmír and Ziková, Markéta}, keywords = {formal linguistics; phonology; morphology; syntax; semantics; computational linguistics; Slavic}, language = {eng}, title = {Formal Description of Slavic Languages (FDSL 8.5)}, url = {http://www.phil.muni.cz/jazyk/fdsl}, year = {2010} }

@misc{912743, author = {Dočekal, Mojmír and Ziková, Markéta}, keywords = {Prefixes; prepositions; aspect; Slavic}, language = {eng}, title = {Workshop on Slavic Prefixes and Prepositions}, year = {2010} }

@inbook{914306, author = {Dočekal, Mojmír}, address = {Mnichov}, booktitle = {Diachronic Slavonic Syntax: Gradual Changes in Focus}, keywords = {negative concord; formal semantics; diachrony}, language = {eng}, location = {Mnichov}, isbn = {978-3-86688-096-2}, publisher = {Verlag Otto Sagner, c/o Kubon & Sagner}, title = {Negative Concord: from Old Church Slavonic to Contemporary Czech}, year = {2010} }

@inbook{914309, author = {Dočekal, Mojmír}, address = {Mnichov}, booktitle = {Development of Language through the Lens of Formal Linguistics}, keywords = {formal semantics; negative noun phrases; diachrony}, language = {eng}, location = {Mnichov}, isbn = {978-3-89586-587-9}, publisher = {Lincom Europa}, title = {History of Czech Negative Noun Phrases}, year = {2010} }

@article{930327, author = {Dočekal, Mojmír}, article_location = {Poznań}, article_number = {3}, doi = {http://dx.doi.org/10.2478/v10010-008-0015-x}, keywords = {formal semantics; aspect; verbs}, language = {eng}, issn = {0137-2459}, journal = {Papers and studies in contrastive linguistics}, title = {Czech Verbs of Motion and Cumulativity}, url = {https://www.degruyter.com/view/journals/psicl/44/3/article-p303.xml}, volume = {44}, year = {2008} }

@proceedings{957173, author = {Ziková, Markéta and Dočekal, Mojmír}, keywords = {cognitive science; philosophy; psychology; neuroscience; linguistics}, language = {cze}, title = {Kognice 2011}, url = {http://www.phil.muni.cz/jazyk/kognice2011}, year = {2011} }

@misc{957174, author = {Ziková, Markéta and Dočekal, Mojmír}, address = {Frankfurt am Main}, keywords = {formal grammar; syntax; semantics; phonology; computational linguistics; Slavic}, language = {eng}, location = {Frankfurt am Main}, isbn = {978-3-631-63609-1}, publisher = {Peter Lang}, title = {Slavic languages in formal grammar : proceedings of FDSL 8.5, Brno 2010}, year = {2012} }

@inproceedings{975165, author = {Dočekal, Mojmír and Kučerová, Ivona}, address = {Ann Arbor}, booktitle = {Formal Approaches to Slavic Linguistics}, editor = {W. Brone, A. Cooper, A. Fisher, E. Kesici, N. Predoalac, D. Zec}, keywords = {aspect; formal semantics; Slavic; Romance}, language = {eng}, location = {Ann Arbor}, isbn = {978-0-936534-12-1}, pages = {125-140}, publisher = {Michigan Slavic Publications}, title = {Aspectual Presuppostitions in Slavic and Romance}, year = {2010} }

@inproceedings{975166, author = {Dočekal, Mojmír}, address = {Frankfurt am Main}, booktitle = {Slavic languages in formal grammar : proceedings of FDSL 8.5, Brno 2010}, editor = {Dočekal, M.; Ziková, M.}, keywords = {negation; adverbials; Czech; formal semantics}, howpublished = {tištěná verze “print”}, language = {eng}, location = {Frankfurt am Main}, isbn = {978-3-631-63609-1}, pages = {1-17}, publisher = {Peter Lang}, title = {Negation and durative adverbials}, year = {2012} }

@inproceedings{975170, author = {Dočekal, Mojmír and Kučerová, Ivona}, address = {Saarbrücken}, booktitle = {Sinn und Bedeutung 15: Proceedings of the 2010 Annual Conference of the Gesellschaft für Semantik}, editor = {I. Reich, E. Horch, D. Pauly}, keywords = {adjectives; reduplication; formal semantics}, language = {eng}, location = {Saarbrücken}, isbn = {978-3-86223-038-9}, pages = {181-193}, publisher = {universaar: Universitätsverlag des Saarlandes}, title = {Total vs. Partial Adjectives: Evidence from Reduplication}, year = {2011} }

@inproceedings{975175, author = {Dočekal, Mojmír}, address = {Praha}, booktitle = {Užívání a prožívání jazyka: K 90. narozeninám Františka Daneše}, editor = {S.Čmejrková, J. Hoffmannová, E. Havlová}, keywords = {negation; Czech; formal semantics}, language = {cze}, location = {Praha}, isbn = {978-80-246-1756-5}, pages = {215-221}, publisher = {Karolinum}, title = {Interpretace negativních zájmen v češtině}, year = {2010} }

@inproceedings{975215, author = {Dočekal, Mojmír}, address = {Newcastle upon Tyne}, booktitle = {On Words and Sounds: A Selection of Papers from the 40th PLM, 2009}, editor = {K. Dębowska-Kozłowska, K. Dziubalska-Kołaczyk}, keywords = {n-words; formal semantics; indefinites}, language = {eng}, location = {Newcastle upon Tyne}, isbn = {1-4438-3161-1}, pages = {148-172}, publisher = {Cambridge Scholars Publishing}, title = {N-words: Predicates or Quantifiers?}, year = {2011} }

@proceedings{975526, author = {Dočekal, Mojmír}, booktitle = {Formal Approaches to Slavic Linguistics 20 at MIT}, keywords = {formal semantics; negation; aspect}, language = {eng}, title = {Negation, Aspect and Time Conjunctions}, year = {2011} }

@proceedings{975527, author = {Dočekal, Mojmír}, booktitle = {9th European Conference on Formal Description of Slavic Languages (FDSL-9)}, keywords = {formal semantics; number; numerals; Czech}, language = {eng}, title = {What do we count with numerals?}, url = {http://is.muni.cz/www/3662/Macha_Jakub_fin.pdf}, year = {2011} }

@proceedings{975528, author = {Dočekal, Mojmír}, booktitle = {Kognice 2011}, keywords = {formal semantics; number; numerals; Czech}, language = {cze}, title = {Atomy, grupy a druhy v češtině}, year = {2011} }

@proceedings{975530, author = {Dočekal, Mojmír}, booktitle = {Čeština v pohledu synchronním a diachronním}, keywords = {formal semantics; number; numerals; Czech; kinds}, language = {cze}, title = {Reference k druhům}, year = {2011} }

@proceedings{975531, author = {Dočekal, Mojmír}, booktitle = {SinFonIJA}, keywords = {formal semantics; number; numerals; Czech}, language = {eng}, title = {Atoms, groups and kinds in Czech}, year = {2011} }

@proceedings{975532, author = {Dočekal, Mojmír and Kallulli, Dalina}, booktitle = {SinFonIJA}, keywords = {clitic doubling; Albanian; formal semantics}, language = {eng}, title = {More on the semantics of clitic doubling}, year = {2011} }

@proceedings{975536, author = {Strachoňová, Hana and Bartošová, Jitka and Dočekal, Mojmír}, booktitle = {XII. mezinárodní setkání mladých lingvistů v Olomouci}, keywords = {aspect temporal adjuncts semantics homogeneity}, language = {cze}, title = {Sémantická kompatibilita časových adjunktů typu „až do rána“ a „nejméně hodinu“}, year = {2011} }

@article{984766, author = {Dočekal, Mojmír}, article_location = {Budapest}, article_number = {1-2}, doi = {http://dx.doi.org/10.1556/ALing.59.2012.1-2.5}, keywords = {formal semantics; number; numerals; Czech}, language = {eng}, issn = {1216-8076}, journal = {Acta linguistica Hungarica}, title = {Atoms, groups and kinds in Czech}, url = {https://akjournals.com/doi/pdf/10.1556/ALing.59.2012.1-2.5}, volume = {59}, year = {2012} }

@inproceedings{984771, author = {Dočekal, Mojmír}, address = {Boston, MA}, booktitle = {Proceedings of Sinn und Bedeutung 16}, editor = {Aguilar Guevara, Ana; Chernilovskaya, Anna; Nouwen, Rick}, keywords = {formal semantics; negation; aspect}, howpublished = {tištěná verze “print”}, language = {eng}, location = {Boston, MA}, isbn = {0-262-10078-9}, pages = {183-197}, publisher = {MIT Working Papers in Linguistics}, title = {Czech dokud and telicity}, year = {2012} }

@proceedings{1078877, author = {Dočekal, Mojmír and Strachoňová, Hana}, booktitle = {4. mezinárodní konference Gramatika a korpus, Praha, 28.-30. listopad 2012}, keywords = {negation; scope; quantifier; plurality theory; information structure; competition in language}, language = {cze}, title = {Negace a skopus kvantifikátorů}, url = {http://mam.ujc.cas.cz/grammar/index.php?page=1}, year = {2012} }

@inproceedings{1084331, author = {Dočekal, Mojmír}, address = {Frankfurt am Main}, booktitle = {Formal Description of Slavic Languages : The Ninth Conference. Proceedings of FDSL 9, Göttingen 2011 (= Linguistik International; 28)}, editor = {Junghanns, Uwe; Fehrmann, Dorothee; Lenertová, Denisa; Pitsch, Hagen}, keywords = {numerals; formal semantics; boolean algebras}, howpublished = {tištěná verze “print”}, language = {eng}, location = {Frankfurt am Main}, isbn = {978-3-631-62353-4}, pages = {87-105}, publisher = {Peter Lang}, title = {What Do We Count With Numerals? Semantic Analysis of Czech Kind-denoting and Group-denoting NPs}, url = {http://www.uni-goettingen.de/de/314014.html}, year = {2013} }

@inproceedings{1084335, author = {Dočekal, Mojmír and Kallulli, Dalina}, address = {Paris}, booktitle = {Empirical Issues in Syntax and Semantics 9}, editor = {Piñón, Christopher}, keywords = {clitic doubling; Albanian; formal semantics}, howpublished = {elektronická verze “online”}, language = {eng}, location = {Paris}, isbn = {978-3-906757-73-5}, pages = {113-128}, publisher = {The Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)}, title = {More on the semantics of clitic doubling: principal filters, minimal witnesses, and other bits of truth}, url = {http://www.cssp.cnrs.fr/eiss9/}, year = {2012} }

@inbook{1093275, author = {Dočekal, Mojmír and Kučerová, Ivona}, address = {Berlin, Boston}, booktitle = {Repairs : The Added Value of Being Wrong}, editor = {Brandt, Patrick; Fuss, Eric}, keywords = {formal semantics; aspec; Slavic languages}, howpublished = {tištěná verze “print”}, language = {eng}, location = {Berlin, Boston}, isbn = {978-1-61451-080-2}, pages = {31-55}, publisher = {de Gruyter}, title = {Semantic Competition over Morphological Representations}, year = {2013} }

@proceedings{1102694, author = {Dočekal, Mojmír and Strachoňová, Hana}, booktitle = {Generative Linguistics in the Old World 36 (GLOW), Lund, 2-6 April 2013}, keywords = {scope; universal quantifier; negation; homogeneity presupposition; competence in grammar}, language = {eng}, title = {Don’t scope your universal quantifier over negation!}, year = {2013} }

@inproceedings{1127214, author = {Dočekal, Mojmír and Kučerová, Ivona}, address = {Ann Arbor}, booktitle = {Annual Workshop on Formal Approaches to Slavic Linguistics}, editor = {Franks, Steven et al}, keywords = {formal semantics; weak islands; Czech}, howpublished = {tištěná verze “print”}, language = {eng}, location = {Ann Arbor}, isbn = {978-0-936534-08-4}, pages = {49-63}, publisher = {Michigan Slavic Publications}, title = {On Degree Questions, Scope of Negation, and the Lack of Weak Islands in Czech}, year = {2013} }

@misc{1127561, author = {Dočekal, Mojmír}, booktitle = {Přednáška na Katedře filozofie Západočeské univerzity v Plzni}, keywords = {global implicatures; local implicatures; formal pragmatics}, language = {cze}, title = {Globální a lokální implikatury}, year = {2013} }

@misc{1127562, author = {Dočekal, Mojmír and Strachoňová, Hana}, booktitle = {Přednáška na Institut für Slawistik, Humboldt-Universität zu Berlin}, keywords = {formal semantics; universal quantifier; negation}, language = {eng}, title = {Scope preferences of universal quantifier and negation}, year = {2013} }

@misc{1127564, author = {Dočekal, Mojmír}, booktitle = {Přednáška na Institut für Slawistik, Humboldt-Universität zu Berlin}, keywords = {formal semantics; plurality; Czech}, language = {eng}, title = {Dependent plurals and local implicatures}, year = {2013} }

@misc{1127566, author = {Dočekal, Mojmír and Strachoňová, Hana}, booktitle = {Přednáška na Department of Translation and Language Sciences, Universitat Pompeu Fabra, Barcelona}, keywords = {formal semantics; universal quantifier; negation}, language = {eng}, title = {Universal quantifier and negation in natural language}, year = {2013} }

@misc{1127567, author = {Dočekal, Mojmír}, booktitle = {Přednáška na Department of Translation and Language Sciences, Universitat Pompeu Fabra, Barcelona}, keywords = {formal semantics; plurality; Czech}, language = {eng}, title = {Cumulativity and number marking on nouns}, year = {2013} }

@proceedings{1127760, author = {Dočekal, Mojmír and Strachoňová, Hana}, booktitle = {Formal Approaches to Slavic Linguistics 22}, keywords = {negation; scope; universal quantifier}, language = {eng}, title = {Don’t scope your universal quantifier over negation!}, url = {http://fasl22.mcmaster.ca/fasl22/}, year = {2013} }

@proceedings{1129344, author = {Dočekal, Mojmír and Ziková, Markéta}, booktitle = {FDSL 10, Leipzig, 5-7 December 2013}, keywords = {semantics; morphology; mass nouns; collective nouns; numerals; Czech}, language = {eng}, title = {Semantic opacity of collective nouns and transparency of group numerals}, year = {2013} }

@proceedings{1139153, author = {Dočekal, Mojmír and Strachoňová, Hana}, booktitle = {Formal Description of Slavic Languages 10, Leipzig, 5.-7. December 2013}, keywords = {formal semantics; free choice items; Czech}, language = {eng}, title = {Freedom to choose alternatives}, url = {http://conference.uni-leipzig.de/fdsl10/}, year = {2013} }

@proceedings{1139155, author = {Dočekal, Mojmír and Ziková, Markéta}, booktitle = {Formal Description of Slavic Languages 10}, keywords = {formal semantics; plurality; Czech}, language = {eng}, title = {Semantic opacity of collective nouns and transparency of group numerals}, url = {http://conference.uni-leipzig.de/fdsl10/}, year = {2013} }

@inproceedings{1139358, author = {Dočekal, Mojmír and Strachoňová, Hana}, address = {Hradec Králové}, booktitle = {Gramatika a korpus 2012 : 4. mezinárodní konference}, keywords = {formal semantics; Czech}, howpublished = {paměťový nosič}, language = {cze}, location = {Hradec Králové}, isbn = {978-80-7435-243-0}, pages = {1-9}, publisher = {Gaudeamus}, title = {Negace a skopus kvantifikátorů}, year = {2013} }

@inproceedings{1139368, author = {Dočekal, Mojmír}, address = {Praha}, booktitle = {Teoreticko-metodologické výhledy současné lingvistiky}, edition = {Vyd. 1.}, editor = {Lehečková, Eva; Chromý, Jan}, keywords = {formal semantics; linguistics}, howpublished = {tištěná verze “print”}, language = {cze}, location = {Praha}, isbn = {978-80-7308-465-3}, pages = {180-184}, publisher = {Filozofická fakulta UK}, title = {Anketa (Mojmír Dočekal)}, year = {2013} }

@inproceedings{1139372, author = {Dočekal, Mojmír}, address = {Praha}, booktitle = {Čeština v pohledu synchronním a diachronním: stoleté kořeny Ústavu pro jazyk český}, edition = {Vyd. 1.}, editor = {Čmejrková, Světla; Hoffmannová, Jana; Klímová, Jana}, keywords = {kinds; formal semantics; Czech}, howpublished = {tištěná verze “print”}, language = {cze}, location = {Praha}, isbn = {978-80-246-2121-0}, pages = {635-641}, publisher = {Karolinum}, title = {Reference k druhům}, year = {2012} }

@inproceedings{1188393, author = {Dočekal, Mojmír and Strachoňová, Hana}, address = {Ann Arbor}, booktitle = {Annual Workshop on Formal Approaches to Slavic Linguistics. The Mc Master Meeting 2013}, editor = {Chapman, Cassandra; Kit, Olena; Kučerová, Ivona}, keywords = {formal semantics; negation; quantifiaction}, howpublished = {tištěná verze “print”}, language = {eng}, location = {Ann Arbor}, isbn = {978-0-936534-10-7}, pages = {67-88}, publisher = {Michigan Slavic Publications}, title = {Don’t Scope Your Universal Quantifier over Negation!}, year = {2014} }

@proceedings{1211891, author = {Ziková, Markéta and Caha, Pavel and Dočekal, Mojmír}, keywords = {formal linguistics; phonology; morphology; syntax; semantics; computational linguistics; Slavic}, language = {eng}, title = {Formal Description of Slavic Languages (FDSL10.5)}, url = {https://sites.google.com/site/fdslbrno2014/}, year = {2014} }

@inproceedings{1216374, author = {Dočekal, Mojmír and Strachoňová, Hana}, address = {Frankfurt am Main}, booktitle = {Slavic grammar from a formal perspective}, editor = {Zybatow, G.; Biskup, P.; Guhl, M.; Hurtig, C.; Mueller-Reichau, O.; Yastrebova, M.}, keywords = {formal semantics; free choice items; Slavic languages}, howpublished = {tištěná verze “print”}, language = {eng}, location = {Frankfurt am Main}, isbn = {978-3-631-66246-5}, pages = {131-146}, publisher = {Peter Lang}, title = {Freedom to choose alternatives}, year = {2014} }

@inproceedings{1226597, author = {Dočekal, Mojmír}, address = {Olomouc}, booktitle = {Complex Visibles Out There}, editor = {Veselovská, Ludmila; Janebová, Markéta}, keywords = {formal semantics; intervention effects; Slavic languages}, howpublished = {tištěná verze “print”}, language = {eng}, location = {Olomouc}, isbn = {978-80-244-4384-3}, pages = {369-387}, publisher = {Palacký university}, title = {Intervention Effects: Negation, Universal Quantifiers, and Czech}, year = {2014} }

@misc{1300605, author = {Ziková, Markéta and Caha, Pavel and Dočekal, Mojmír}, address = {Frankfurt am Main}, booktitle = {Slavic Languages in the Perspective of Formal Grammar. Proceedings of FDSL 10.5, Brno 2014}, keywords = {formal grammar; syntax; semantics; Distributed Morphology; Slavic}, language = {eng}, location = {Frankfurt am Main}, isbn = {978-3-631-66251-9}, publisher = {Peter Lang}, title = {Slavic Languages in the Perspective of Formal Grammar. Proceedings of FDSL 10.5, Brno 2014}, year = {2015} }

@book{1323569, author = {Dočekal, Mojmír}, address = {Muenchen}, keywords = {formal semantics; negation; pluralities; aspect}, howpublished = {tištěná verze “print”}, language = {eng}, location = {Muenchen}, isbn = {978-3-86288-664-7}, publisher = {Lincom}, title = {Czech Negation from the Formal Perspective}, year = {2015} }

@article{1323570, author = {Dočekal, Mojmír}, article_location = {Brno}, article_number = {1}, keywords = {formal semantics; negation; comparative; numerals}, language = {eng}, issn = {1803-7410}, journal = {Linguistica Brunensia}, title = {No more than 20 years}, url = {http://hdl.handle.net/11222.digilib/135449}, volume = {64}, year = {2016} }

@proceedings{1332479, author = {Dočekal, Mojmír}, booktitle = {Budapest Linguistics Conference, Budapest, 18-20 June 2015}, keywords = {formal semantics; negation; comparative; numerals}, language = {eng}, title = {Upper bounded and un-bounded no more}, url = {http://seas3.elte.hu/blinc/about.html}, year = {2015} }

@proceedings{1332481, author = {Dočekal, Mojmír}, booktitle = {FDSL 11, Potsdam, 2-4 December 2015}, keywords = {formal semantics; negation; comparative; numerals}, language = {eng}, title = {On the non(exhaustive & contrastively-focused) constituent negation in Slavic}, url = {http://www.uni-potsdam.de/fdsl11/}, year = {2015} }

@misc{1332482, author = {Dočekal, Mojmír}, booktitle = {Current Exploits in the Morphosyntax of Slavic Languages, Poznaň, 21st April 2015}, keywords = {formal semantics; neg raising; Slavic languages}, language = {eng}, title = {A scalar approach to neg-raising in Slavic languages}, url = {http://wa.amu.edu.pl/wa/en/node/6362}, year = {2015} }

@misc{1332484, author = {Dočekal, Mojmír}, booktitle = {Leiden Utrecht Semantics Happenings, Utrecht, 29th October 2015}, keywords = {formal semantics; negation; comparative; numerals}, language = {eng}, title = {Slavonic constituent negation as FP}, url = {https://lushtalks.wordpress.com/2015/10/11/october-29th-special-lush-event-in-utrecht-mojmir-docekal-masaryk-university-marcin-wagiel-masaryk-universitypalacky-university/}, year = {2015} }

@proceedings{1333888, author = {Dočekal, Mojmír and Dotlačil, Jakub}, booktitle = {SinFonIJA 8, Ljubljana, 23-26 September 2015}, keywords = {formal semantics; neg raising; slavic languages}, language = {eng}, title = {Experimental evidence for neg-raising in Slavic}, url = {http://www.anglistika.net/sinfonija}, year = {2015} }

@misc{1333892, author = {Dočekal, Mojmír and Dotlačil, Jakub}, booktitle = {Institut für Sprachwissenschaft, Universität Wien, 14.10. 2015}, keywords = {formal semantics; neg raising; Slavic languages}, language = {eng}, title = {Experimental evidence for neg-raising in Slavic}, year = {2015} }

@proceedings{1344814, author = {Ziková, Markéta and Caha, Pavel and Dočekal, Mojmír}, keywords = {theoretical linguistics; phonology; morphology; syntax; semantics}, language = {eng}, title = {Conference on Syntax, Phonology and Language Analysis (SinFonIJA 9)}, url = {https://sites.google.com/site/sinfonija9}, year = {2016} }

@proceedings{1367218, author = {Dočekal, Mojmír and Wągiel, Marcin and Hoangová, Kim}, booktitle = {Formal Description of Slavic Languages 12, Berlin, 8-10 December 2016}, keywords = {formal semantics; numerals; Vietnamese; Czech}, language = {eng}, title = {Degrees, times and events: view from amount and event numerals}, year = {2016} }

@misc{1367221, author = {Dočekal, Mojmír}, booktitle = {Invited lecture at Blaise Pascal University, Clermont-Ferrand}, keywords = {formal semantics; NPIs; Czech}, language = {eng}, title = {NPIs: weak and strict}, year = {2016} }

@misc{1367222, author = {Dočekal, Mojmír and Wągiel, Marcin}, booktitle = {Invited lecture at University of Nova Gorica}, keywords = {formal semantics; numerals; Vietnamese; Czech}, language = {eng}, title = {Degree modifiers and adverbs of quantification: evidence from Czech}, year = {2016} }

@proceedings{1367226, author = {Dočekal, Mojmír}, booktitle = {OLINCO 2016, Olomouc, 9-11 June 2016}, keywords = {formal semantics; NPIs; negation; Czech}, language = {eng}, title = {Constituent negation, subjunctive and alternatives}, year = {2016} }

@misc{1367229, author = {Dočekal, Mojmír and Dotlačil, Jakub}, booktitle = {CERN, Uni­ver­sity of Wrocław}, keywords = {formal semantics; NPIs; Czech; experimental semantics}, language = {eng}, title = {Neg-raising in Slavic, experiments and factors}, year = {2016} }

@proceedings{1367232, author = {Dočekal, Mojmír and Dotlačil, Jakub}, booktitle = {Formal Description of Slavic Languages 12, Berlin, 8-10 December 2016}, keywords = {formal semantics; NPIs; Czech; experimental semantics}, language = {eng}, title = {On one alleged subtype of strict NPIs}, year = {2016} }

@article{1367234, author = {Dočekal, Mojmír and Kučerová, Ivona}, article_number = {37}, keywords = {formal semantics; reduplication; Czech}, language = {eng}, issn = {0195-377X}, journal = {The LACUS forum}, title = {Total vs. Partial Adjectives : Evidence from Reduplication}, volume = {Neuveden}, year = {2017} }

@article{1367235, author = {Dočekal, Mojmír and Dotlačil, Jakub}, article_location = {Ljubljana}, article_number = {1}, keywords = {formal semantics; Neg-raising; Czech; experimental semantics}, language = {eng}, issn = {0024-3922}, journal = {Linguistica}, title = {Experimental evidence for neg-raising in Slavic}, volume = {56}, year = {2016} }

@proceedings{1367238, author = {Dočekal, Mojmír and Dotlačil, Jakub}, booktitle = {Sinn und Bedeutung, Edinburgh}, keywords = {formal semantics; Neg-raising; Czech; experimental semantics}, language = {eng}, title = {When is not-believing believing that not?}, year = {2016} }

@inbook{1370647, author = {Hladká, Zdeňka and Dočekal, Mojmír}, address = {Praha}, booktitle = {Nový encyklopedický slovník češtiny}, editor = {Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová}, howpublished = {tištěná verze “print”}, language = {cze}, location = {Praha}, isbn = {978-80-7422-480-5}, pages = {1014-1015}, publisher = {Nakladatelství Lidové noviny}, title = {Meronymně-holonymní vztah}, year = {2016} }

@inbook{1370648, author = {Hladká, Zdeňka and Dočekal, Mojmír}, address = {Praha}, booktitle = {Nový encyklopedický slovník češtiny}, editor = {Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová}, howpublished = {tištěná verze “print”}, language = {cze}, location = {Praha}, isbn = {978-80-7422-480-5}, pages = {1802-1803}, publisher = {Nakladatelství Lidové noviny}, title = {Synonymie}, year = {2016} }

@inbook{1370649, author = {Hladká, Zdeňka and Dočekal, Mojmír}, address = {Praha}, booktitle = {Nový encyklopedický slovník češtiny}, editor = {Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová}, howpublished = {tištěná verze “print”}, language = {cze}, location = {Praha}, isbn = {978-80-7422-480-5}, pages = {663-664}, publisher = {Nakladatelství Lidové noviny}, title = {Hyponymně-hyperonymní vztah}, year = {2016} }

@inbook{1370657, author = {Hajičová, Eva and Karlík, Petr and Dočekal, Mojmír}, address = {Praha}, booktitle = {Nový encyklopedický slovník češtiny}, editor = {Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová}, howpublished = {tištěná verze “print”}, language = {cze}, location = {Praha}, isbn = {978-80-7422-480-5}, pages = {1398-1401}, publisher = {Nakladatelství Lidové noviny}, title = {Presupozice}, year = {2016} }

@book{1373483, author = {Karlík, Petr and Nekula, Marek and Pleskalová, Jana and Bachmannová, Jarmila and Balhar, Jan and Bičan, Aleš and Bičanová, Lenka and Bílková, Jana and Biskup, Petr and Bláha, Ondřej and Blaszczyk, Izabela and Blažek, Václav and Boháčová, Michaela and Bojar, Ondřej and Bořil, Tomáš and Bořkovcová, Máša and Bozděchová, Ivana and Caha, Pavel and Cvrček, Václav and Čech, Radek and Čechová, Marie and Čermák, František and Danaher, David S and Daneš, František and David, Jaroslav and Dočekal, Mojmír and Dotlačil, Jakub and Dovalil, Vít and Dvořák, Věra and Eckertová, Eva and Elšík, Viktor and Emonds, Joseph Embley and Erhart, Adolf and Esvan, Francois and Faltýnek, Dan and Fidler, Masako and Andrlová, Fidlerová Alena and Fišer, Zbyněk and Flanderková, Eva and Fried, Mirjam and Giger, Markus and Grepl, Miroslav and Hajič, Jan and Hajičová, Eva and Hansack, Ernst and Hansen, Björn and Harman, Radoslav and Harvalík, Milan and Havlík, Martin and Havlová, Eva and Hirschová, Milada and Hladká, Zdeňka and Hoffmannová, Jana and Homoláč, Jiří and Homolková, Milada and Hric, Jan and Hubáček, Jaroslav and Chloupek, Jan and Iomdin, Leonid and Ircing, Pavel and Janda, Laura A and Janyšková, Ilona and Jelínek, Tomáš and Jelínek, Milan and Jílková, Lucie and Jurčíček, Filip and Jurka, Michal and Kaderka, Petr and Karlík, ml Petr and Karlíková, Helena and Kloferová, Stanislava and Kloudová, Martina and Knappová, Miloslava and Kolár, Robert and Kolářová, Ivana and Kopřivová, Marie and Kořenský, Jan and Kosek, Pavel and Kosta, Peter and Koščová, Michaela and Koten, Jiří and Koupil, Ondřej and Kovář, Michal and Králíková, Michala and Krappmann, Marie and Kraus, Jiří and Krčmová, Marie and Kresin, Susan and Křen, Michal and Křístek, Michal and Kubaník, Pavel and Kubát, Miroslav and Kubík, Tomáš and Kuboň, Vladislav and Kučerová, Ivona and Levshina, Natalia and Macurová, Alena and Mačutek, Ján and Malicki, Jaroslaw Artur and Mareš, Petr and Martincová, Olga and Matoušek, Jindřich and Taraldsen, Medová Lucie and Mertins, Barbara and Meyer, Roland and Migdalski, Krzysztof Marek and Minářová, Eva and Mrázková, Kamila and Mrázová, Iveta and Müller, Richard and Nábělková, Mira and Navrátilová, Olga and Nebeská, Iva and Nedoluzhko, Anna and Nekvapil, Jiří and Nevěřilová, Zuzana and Newerkla, Stefan Michael and Newson, Mark and Novák, Pavel and Novotná, Renata and Nübler, Norbert Georg and Ocelák, Radek and Oliva, Karel and Osolsobě, Ivo and Osolsobě, Klára and Pacnerová, Ludmila and Pala, Karel and Palková, Zdena and Panevová, Jarmila and Pecina, Pavel and Peregrin, Jaroslav and Perissutti, Anna Maria and Pešek, Ondřej and Petkevič, Vladimír and Plecháč, Petr and Radimský, Jan and Rastall, Paul Richard and Rosen, Alexandr and Rusínová, Zdenka and Saicová, Římalová Lucie and Sherman, Tamah and Scheer, Tobias and Skalka, Boris and Skarnitzl, Radek and Sloboda, Marián and Stehlíková, Olga and Strachoňová, Hana and Straková, Jana and Sukač, Roman and Sviták, Zbyněk and Svoboda, Aleš and Šefčík, Ondřej and Šimík, Radek and Šipková, Milena and Gruet, Škrabalová Hana and Šlosar, Dušan and Šrámek, Rudolf and Štěpán, Jan and Štícha, František and Tabakovičová, Michaela and Taraldsen, Knut Tarald and Trávníček, Jiří and Trpka, Vladimír and Tušková, Jana Marie and Uhlířová, Ludmila and Uličná, Lenka and Uličný, Oldřich and Valdrová, Jana and Vaňková, Irena and Vasiljev, Ivo and Večerka, Radoslav and Vepřek, Jarmil and Veselinova, Ljuba and Veselovská, Ludmila and Veselovská, Kateřina and Volín, Jan and Vykypělová, Taťána and Wagner, Roland Anton and Wilson, James and Yazhinova, Uliana and Zeman, Daniel and Zeman, Jiří et al.}, address = {Praha}, edition = {První vydání}, keywords = {encyclopaedia; linguistic; Czech language; Slavonic studies}, howpublished = {tištěná verze “print”}, language = {cze}, location = {Praha}, isbn = {978-80-7422-480-5}, publisher = {Nakladatelství Lidové noviny}, title = {Nový encyklopedický slovník češtiny}, year = {2016} }

@inbook{1387425, author = {Dočekal, Mojmír}, address = {Praha}, booktitle = {Nový encyklopedický slovník češtiny.}, editor = {Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová}, howpublished = {tištěná verze “print”}, location = {Praha}, isbn = {978-80-7422-480-5}, pages = {54}, publisher = {Nakladatelství Lidové noviny}, title = {Adverzativní predikát}, year = {2016} }

@inbook{1387426, author = {Dočekal, Mojmír}, address = {Praha}, booktitle = {Nový encyklopedický slovník češtiny.}, editor = {Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová}, howpublished = {tištěná verze “print”}, location = {Praha}, isbn = {978-80-7422-480-5}, pages = {291-292}, publisher = {Nakladatelství Lidové noviny}, title = {De dicto X De re}, year = {2016} }

@inbook{1387427, author = {Dočekal, Mojmír}, address = {Praha}, booktitle = {Nový encyklopedický slovník češtiny.}, editor = {Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová}, howpublished = {tištěná verze “print”}, location = {Praha}, isbn = {978-80-7422-480-5}, pages = {360-361}, publisher = {Nakladatelství Lidové noviny}, title = {Distributivní a kolektivní predikáty}, year = {2016} }

@inbook{1387428, author = {Hladká, Zdeňka and Dočekal, Mojmír}, address = {Praha}, booktitle = {Nový encyklopedický slovník češtiny.}, editor = {Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová}, howpublished = {tištěná verze “print”}, location = {Praha}, isbn = {978-80-7422-480-5}, pages = {663-664}, publisher = {Nakladatelství Lidové noviny}, title = {Hyponymně-hyperonymní vztah}, year = {2016} }

@inbook{1387429, author = {Dočekal, Mojmír}, address = {Praha}, booktitle = {Nový encyklopedický slovník češtiny.}, editor = {Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová}, howpublished = {tištěná verze “print”}, location = {Praha}, isbn = {978-80-7422-480-5}, pages = {844-845}, publisher = {Nakladatelství Lidové noviny}, title = {Kompozicionalita}, year = {2016} }

@inbook{1387430, author = {Hladká, Zdeňka and Dočekal, Mojmír}, address = {Praha}, booktitle = {Nový encyklopedický slovník češtiny.}, editor = {Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová}, howpublished = {tištěná verze “print”}, location = {Praha}, isbn = {978-80-7422-480-5}, pages = {1014-1015}, publisher = {Nakladatelství Lidové noviny}, title = {Meronymně-holonymní vztah}, year = {2016} }

@inbook{1387431, author = {Hajičová, Eva and Dočekal, Mojmír}, address = {Praha}, booktitle = {Nový encyklopedický slovník češtiny.}, editor = {Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová}, howpublished = {tištěná verze “print”}, location = {Praha}, isbn = {978-80-7422-480-5}, pages = {1147-1150}, publisher = {Nakladatelství Lidové noviny}, title = {Negace}, year = {2016} }

@inbook{1387432, author = {Dočekal, Mojmír}, address = {Praha}, booktitle = {Nový encyklopedický slovník češtiny.}, editor = {Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová}, howpublished = {tištěná verze “print”}, location = {Praha}, isbn = {978-80-7422-480-5}, pages = {1150-1151}, publisher = {Nakladatelství Lidové noviny}, title = {Negativně polaritní výrazy}, year = {2016} }

@inbook{1387433, author = {Dočekal, Mojmír}, address = {Praha}, booktitle = {Nový encyklopedický slovník češtiny.}, editor = {Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová}, howpublished = {tištěná verze “print”}, location = {Praha}, isbn = {978-80-7422-480-5}, pages = {1157-1158}, publisher = {Nakladatelství Lidové noviny}, title = {Negativní stoupání}, year = {2016} }

@inbook{1387434, author = {Dočekal, Mojmír}, address = {Praha}, booktitle = {Nový encyklopedický slovník češtiny.}, editor = {Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová}, howpublished = {tištěná verze “print”}, location = {Praha}, isbn = {978-80-7422-480-5}, pages = {1260-1261}, publisher = {Nakladatelství Lidové noviny}, title = {Oslí věta}, year = {2016} }

@inbook{1387435, author = {Dočekal, Mojmír}, address = {Praha}, booktitle = {Nový encyklopedický slovník češtiny.}, editor = {Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová}, howpublished = {tištěná verze “print”}, location = {Praha}, isbn = {978-80-7422-480-5}, pages = {1270-1271}, publisher = {Nakladatelství Lidové noviny}, title = {Ostrov}, year = {2016} }

@inbook{1387436, author = {Dočekal, Mojmír}, address = {Praha}, booktitle = {Nový encyklopedický slovník češtiny.}, editor = {Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová}, howpublished = {tištěná verze “print”}, location = {Praha}, isbn = {978-80-7422-480-5}, pages = {1329-1330}, publisher = {Nakladatelství Lidové noviny}, title = {Počitatelné a nepočitatelné jméno}, year = {2016} }

@inbook{1387437, author = {Hajičová, Eva and Karlík, Petr and Dočekal, Mojmír}, address = {Praha}, booktitle = {Nový encyklopedický slovník češtiny.}, editor = {Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová}, howpublished = {tištěná verze “print”}, location = {Praha}, isbn = {978-80-7422-480-5}, pages = {1398-1401}, publisher = {Nakladatelství Lidové noviny}, title = {Presupozice}, year = {2016} }

@inbook{1387438, author = {Dočekal, Mojmír}, address = {Praha}, booktitle = {Nový encyklopedický slovník češtiny.}, editor = {Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová}, howpublished = {tištěná verze “print”}, location = {Praha}, isbn = {978-80-7422-480-5}, pages = {1621-1622}, publisher = {Nakladatelství Lidové noviny}, title = {Silní ostrov}, year = {2016} }

@inbook{1387439, author = {Dočekal, Mojmír}, address = {Praha}, booktitle = {Nový encyklopedický slovník češtiny.}, editor = {Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová}, howpublished = {tištěná verze “print”}, location = {Praha}, isbn = {978-80-7422-480-5}, pages = {1640-1642}, publisher = {Nakladatelství Lidové noviny}, title = {Slabý ostrov}, year = {2016} }

@inbook{1387440, author = {Hladká, Zdeňka and Dočekal, Mojmír}, address = {Praha}, booktitle = {Nový encyklopedický slovník češtiny.}, editor = {Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová}, howpublished = {tištěná verze “print”}, location = {Praha}, isbn = {978-80-7422-480-5}, pages = {1802-1803}, publisher = {Nakladatelství Lidové noviny}, title = {Synonymie}, year = {2016} }

@inbook{1387441, author = {Dočekal, Mojmír and Veselovská, Ludmila}, address = {Praha}, booktitle = {Nový encyklopedický slovník češtiny.}, editor = {Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová}, howpublished = {tištěná verze “print”}, location = {Praha}, isbn = {978-80-7422-480-5}, pages = {1886-1887}, publisher = {Nakladatelství Lidové noviny}, title = {Transformační generativní gramatika}, year = {2016} }

@inbook{1387442, author = {Dočekal, Mojmír}, address = {Praha}, booktitle = {Nový encyklopedický slovník češtiny.}, editor = {Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová}, howpublished = {tištěná verze “print”}, location = {Praha}, isbn = {978-80-7422-480-5}, pages = {1905-1907}, publisher = {Nakladatelství Lidové noviny}, title = {Type shifting}, year = {2016} }

@inbook{1387443, author = {van der Auwera, Johan and Veselovská, Ludmila and Dočekal, Mojmír}, address = {Praha}, booktitle = {Nový encyklopedický slovník češtiny.}, editor = {Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová}, howpublished = {tištěná verze “print”}, location = {Praha}, isbn = {978-80-7422-480-5}, pages = {1907-1913}, publisher = {Nakladatelství Lidové noviny}, title = {Typologie negace}, year = {2016} }

@inbook{1387444, author = {Dočekal, Mojmír}, address = {Praha}, booktitle = {Nový encyklopedický slovník češtiny.}, editor = {Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová}, howpublished = {tištěná verze “print”}, location = {Praha}, isbn = {978-80-7422-480-5}, pages = {1942-1943}, publisher = {Nakladatelství Lidové noviny}, title = {Vázání proměnných}, year = {2016} }

@inbook{1387445, author = {Dočekal, Mojmír}, address = {Praha}, booktitle = {Nový encyklopedický slovník češtiny.}, editor = {Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová}, howpublished = {tištěná verze “print”}, location = {Praha}, isbn = {978-80-7422-480-5}, pages = {1957-1958}, publisher = {Nakladatelství Lidové noviny}, title = {Veridikalita}, year = {2016} }

@inbook{1387446, author = {Veselovská, Ludmila and Dočekal, Mojmír}, address = {Praha}, booktitle = {Nový encyklopedický slovník češtiny.}, editor = {Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová}, howpublished = {tištěná verze “print”}, location = {Praha}, isbn = {978-80-7422-480-5}, pages = {2027}, publisher = {Nakladatelství Lidové noviny}, title = {Vnoření}, year = {2016} }

@misc{1391682, author = {Dočekal, Mojmír and Wągiel, Marcin}, booktitle = {Pozvaná přednáška na University of Göttingen}, keywords = {formal semantics; comparatives}, language = {eng}, title = {Comparatives, equatives and numerals: evidence from Czech and Vietnamese}, year = {2017} }

@misc{1391683, author = {Dočekal, Mojmír and Wągiel, Marcin}, booktitle = {Pozvaná přednáška na University of Vienna}, keywords = {formal semantics; bunch nouns}, title = {Derived collectives in Slavic: Decomposing groups, swarms, and aggregates}, year = {2017} }

@misc{1391684, author = {Dočekal, Mojmír and Wągiel, Marcin}, booktitle = {Vyžádaná přednáška na Heinrich-Heine-University Duesseldorf}, title = {Counting degrees and events: A cross-linguistic perspective}, year = {2017} }

@misc{1391685, author = {Dočekal, Mojmír}, booktitle = {Pozvaná přednáška na MU (Seminar Series, autumn 2017)}, title = {Formal linguistics and the experimental turn}, year = {2017} }

@proceedings{1401017, author = {Dočekal, Mojmír and Wągiel, Marcin}, booktitle = {Research Techniques and Approaches : New Journeys in Linguistics (RTANJ I), 6.-9. 7. 2017, Serbia}, keywords = {equatives; comparatives; multiplication; numerals}, language = {eng}, title = {Equatives, comparatives, and multiplication in Czech and Vietnamese}, url = {https://sites.google.com/view/rtanj1/home}, year = {2017} }

@proceedings{1401018, author = {Dočekal, Mojmír and Wągiel, Marcin}, booktitle = {2nd Budapest Linguistics Conference (BLINC 2), 1.-3. 6. 2017, Budapest}, keywords = {equatives; comparatives; differentials; numerals; multiplication}, language = {eng}, title = {Various strategies of multiplication : Differentials in equatives and comparatives}, url = {http://seas3.elte.hu/blinc/blinc17/about.html}, year = {2017} }

@proceedings{1401019, author = {Dočekal, Mojmír and Wągiel, Marcin}, booktitle = {10th conference on Syntax, Phonology and Language Analysis (SinFonIJA 10), 20.-24. 10. 2017, Dubrovnik}, keywords = {equatives; comparatives; multiplication; numerals}, language = {eng}, title = {Various strategies of multiplication : Differentials in equatives and comparatives (and beyond)}, url = {https://sites.google.com/view/rcab-sinfonija10/sinfonija-10}, year = {2017} }

@inproceedings{1401040, author = {Dočekal, Mojmír}, address = {Budapest}, booktitle = {Acta Linguistica Academica}, doi = {http://dx.doi.org/10.1556/2062.2017.64.2.3}, editor = {Eva Dekany}, keywords = {constituent negation; formal semantics; comparative; scalar implicatures}, howpublished = {tištěná verze “print”}, language = {eng}, location = {Budapest}, pages = {213-231}, publisher = {Akadémiai Kiadó}, title = {Upper bounded and un-bounded ‘no more’}, year = {2017} }

@misc{1401044, author = {Dočekal, Mojmír and Dotlačil, Jakub}, booktitle = {2nd Budapest Linguistics Conference}, keywords = {formal semantics; Neg-raising; Czech; experimental semantics; NPIs}, language = {eng}, title = {Strong NPIs vs. n-words: acceptability experiment in Czech}, year = {2017} }

@misc{1401045, author = {Dočekal, Mojmír}, booktitle = {FDSL 12.5}, keywords = {formal semantics; Neg-raising; Czech; experimental semantics}, language = {eng}, title = {How logical and pragmatic inferences determine acceptability judgements}, year = {2017} }

@misc{1401047, author = {Dočekal, Mojmír and Wągiel, Marcin}, booktitle = {Leiden Utrecht Semantics Happenings}, keywords = {formal semantics; numerals; Polish; Czech; collective nouns}, language = {eng}, title = {Decomposing groups, bunches, and aggregates}, year = {2017} }

@misc{1401057, author = {Dočekal, Mojmír and Dotlačil, Jakub}, booktitle = {Sinn und Bedeutung, Berlin}, language = {eng}, title = {Strong NPIs vs. n-words: acceptability experiment in Czech}, url = {https://sinnundbedeutung22.wordpress.com/}, year = {2017} }

@proceedings{1401072, author = {Dočekal, Mojmír and Wągiel, Marcin}, booktitle = {12.5th Formal Description of Slavic Languages conference (FDSL 12.5), 7.-9. 12. 2017, Nova Gorica, Slovinsko}, keywords = {collective nouns; group nouns; collectivity; distributivity}, language = {eng}, title = {Decomposing derived collectives in West Slavic: Experimental evidence from Czech and Polish}, url = {https://sites.google.com/site/fdsl2017ng/home}, year = {2017} }

@proceedings{1407576, author = {Strachoňová, Hana and Dočekal, Mojmír and Kupčíková, Ivana and Tylová, Mirka}, booktitle = {II Meeting on Morphosyntax of Portuguese Sign Language and other sign languages, 08-09/02/2018, Porto}, keywords = {sign language; czech sign language; distributivity; reduplication}, language = {eng}, title = {Semantics of distributivity in Czech Sign Language}, year = {2018} }

@proceedings{1409290, author = {Dočekal, Mojmír and Wągiel, Marcin}, booktitle = {19th Workshop on the Roots of Pragmasemantics, February 23-26, 2018, Szklarska Poręba}, keywords = {collective nouns; group nouns; collectivity; distributivity}, language = {eng}, title = {Decomposing groups : Experimental evidence from West Slavic derived collectives}, url = {https://sites.google.com/site/szklarskaporeba19/}, year = {2018} }

@proceedings{1409797, author = {Dočekal, Mojmír and Strachoňová, Hana}, booktitle = {Journées (Co-)Distributivité 2018}, keywords = {sign language; czech sign language; distributivity; reduplication}, language = {eng}, title = {Semantics of distributivity in Czech Sign Language}, year = {2018} }

@proceedings{1413258, author = {Strachoňová, Hana and Dočekal, Mojmír}, booktitle = {Journées Co-distributivité 2018, 22-23 February 2018, Paris}, keywords = {sign language; czech sign language; distributivity; reduplication}, language = {eng}, title = {Semantics of distributivity in Czech Sign Language (Distributivity workshop)}, year = {2018} }

@proceedings{1415338, author = {Dočekal, Mojmír and Strachoňová, Hana}, booktitle = {GLOW41, 10 - 14 April 2018, Budapest}, keywords = {sign language; czech sign language; distributivity; reduplication}, language = {eng}, title = {Semantics of distributivity in Czech Sign Language : PCDRT solution}, year = {2018} }

@proceedings{1420567, author = {Dočekal, Mojmír and Šafratová, Iveta}, booktitle = {OLINCO 2018, Olomouc, 7-9 June 2018}, keywords = {scalar particles; NPIs; likelihood; experimental linguistics}, language = {eng}, title = {Experiments on Slavic scalar particles (even hypothesis)}, url = {http://olinco.upol.cz/}, year = {2018} }

@proceedings{1420570, author = {Dočekal, Mojmír and Šafratová, Iveta}, booktitle = {Ambigo : Workshop on Ambiguity, Göttingen, 4-6 July 2018}, keywords = {scalar particles; NPIs; likelihood; experimental linguistics; ambiguity}, language = {eng}, title = {The weak, the strong and the likelihood: experimental evidence from Slavic scalar particles}, url = {https://www.uni-goettingen.de/en/583801.html}, year = {2018} }

@proceedings{1445616, author = {Dočekal, Mojmír and Šafratová, Iveta}, booktitle = {RTANJ Linguistics 2, Research Techniques and Approaches: New Journeys in Linguistics, September 20-23, Serbia}, keywords = {scalar particles; NPIs; likelihood; experimental linguistics}, language = {eng}, title = {even Hypothesis of NPIs Licensing}, url = {https://sites.google.com/view/rtanj2/home}, year = {2018} }

@proceedings{1452076, author = {Dočekal, Mojmír and Šafratová, Iveta}, booktitle = {SinFonIJA 11, October 11-13, 2018, Poland}, keywords = {scalar particles; NPIs; PPIs; likelihood; experimental linguistics}, language = {eng}, title = {The weak, the strong and the likelihood : experiments on Slavic scalar particles}, url = {http://www.sinfonija11.confer.uj.edu.pl/-start}, year = {2018} }

@inproceedings{1459538, author = {Dočekal, Mojmír and Dotlačil, Jakub}, address = {Edinburgh}, booktitle = {Proceedings of Sinn und Bedeutung 21}, editor = {Robert Truswell, Chris Cummins, Caroline Heycock, Brian Rabern, and Hannah Rohde}, keywords = {formal semantics; Neg-raising; Czech; experimental semantics}, howpublished = {elektronická verze “online”}, language = {eng}, location = {Edinburgh}, pages = {387-399}, publisher = {University of Edinburgh}, title = {When is not-believing believing that not?}, url = {https://semanticsarchive.net/Archive/DRjNjViN/index.html}, year = {2018} }

@proceedings{1482756, author = {Dočekal, Mojmír and Wągiel, Marcin}, booktitle = {WS Co-Distributivity 2018, 22-23 February 2018, Paris}, keywords = {collective nouns; group nouns; collectivity; distributivity}, language = {eng}, title = {Different modes of group-formation : Experimental evidence from West Slavic derived collectives}, url = {http://www.sfl.cnrs.fr/codistr-journees-co-distributivite-2018}, year = {2018} }

@proceedings{1482778, author = {Dočekal, Mojmír and Filip, Hana and Wągiel, Marcin}, booktitle = {27th Formal Approaches of Slavic Linguistics conference, May 4-6, 2018, Stanford University}, keywords = {comparison; comparatives; numeral modifiers; exceed verbs}, language = {eng}, title = {Exceed comparison and A/B numeral modifiers in Czech}, url = {https://web.stanford.edu/dept/linguistics/events/FASL-27/index.html}, year = {2018} }

@proceedings{1482779, author = {Dočekal, Mojmír and Filip, Hana and Wągiel, Marcin}, booktitle = {Olomouc Linguistics Colloquium 2018}, keywords = {comparison; comparatives; numeral modifiers; exceed verbs}, language = {eng}, title = {Exceed comparison in Czech and A/B numeral modifiers}, url = {http://olinco.upol.cz/}, year = {2018} }

@proceedings{1482816, author = {Dočekal, Mojmír and Šafratová, Iveta}, booktitle = {FDSL 13, 13th European Conference on Formal Description of Slavic Languages, University of Göttingen, December 5-7 2018}, keywords = {scalar particles; NPIs; PPIs; likelihood; experimental linguistics}, language = {eng}, title = {even Hypothesis of NPIs and PPIs Licensing}, url = {https://www.uni-goettingen.de/de/577323.html}, year = {2018} }

@inproceedings{1494459, author = {Dočekal, Mojmír and Wągiel, Marcin}, address = {Berlin}, booktitle = {Advances in Formal Slavic Linguistics 2016}, doi = {http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.2554021}, editor = {Lenertová, Denisa; Meyer, Roland; Šimík, Radek; Szucsich, Luka}, keywords = {numerals; comparative; equative; degrees; scales; events; Czech}, howpublished = {elektronická verze “online”}, language = {eng}, location = {Berlin}, isbn = {978-3-96110-127-6}, pages = {77-108}, publisher = {Language Science Press}, title = {Event and degree numerals : Evidence from Czech}, url = {http://langsci-press.org/catalog/book/189}, year = {2018} }

@proceedings{1531738, author = {Ziková, Markéta and Wągiel, Marcin and Dočekal, Mojmír}, keywords = {theoretical linguistics; phonology; morphology; syntax; semantics}, language = {eng}, title = {Conference on Syntax, Phonology and Language Analysis (SinFonIJA 12)}, url = {https://sites.google.com/phil.muni.cz/sinfonija12/}, year = {2019} }

@proceedings{1541516, author = {Dočekal, Mojmír and Šafratová, Iveta}, booktitle = {3rd Budapest Linguistics Conference, Budapest, 6–8 June 2019}, keywords = {swarm constructions; event semantics; degree semantics; experimental linguistics}, language = {eng}, title = {Swarms Are High Degree Predicates : Experimental Evidence}, url = {http://seas3.elte.hu/blinc3/index.html}, year = {2019} }

@inproceedings{1554820, author = {Dočekal, Mojmír and Šafratová, Iveta}, address = {Olomouc}, booktitle = {Language Use and Linguistic Structure. Proceedings of the Olomouc Linguistics Colloquium 2018}, editor = {Emonds, Joseph; Janebová, Markéta; Veselovská, Ludmila}, keywords = {PPIs; scalar particles; alternatives; experimental linguistics}, howpublished = {tištěná verze “print”}, language = {eng}, location = {Olomouc}, isbn = {978-80-244-5524-2}, pages = {253-273}, publisher = {Palacký University}, title = {Even Hypothesis of PPIs Licensing : An Experimental Study}, url = {https://anglistika.upol.cz/olinco2018proceedings/}, year = {2019} }

@proceedings{1554877, author = {Dočekal, Mojmír and Šafratová, Iveta}, booktitle = {Sinn und Bedeutung 24}, keywords = {swarm constructions; event semantics; degree semantics; experimental linguistics}, language = {eng}, title = {Degrees of swarms: experimental evidence from Czech}, url = {https://sites.google.com/site/sinnundbedeutung24/home}, year = {2019} }

@misc{1579101, author = {Dočekal, Mojmír and Šafratová, Iveta}, booktitle = {Oberseminar English Linguistics, November 5, Göttingen}, keywords = {swarm constructions; event semantics; degree semantics; experimental linguistics; Slavic}, language = {eng}, title = {Swarms and degrees – 3 experiments on Slavic swarm constructions}, url = {http://www.uni-goettingen.de/en/614847.html}, year = {2019} }

@article{1584757, author = {Dočekal, Mojmír and Šafratová, Iveta}, article_location = {Kraków}, article_number = {1}, doi = {http://dx.doi.org/10.4467/23005920SPL.19.011.10991}, keywords = {NPIs; scalar particles; alternatives; formal semantics; experimental linguistics}, language = {eng}, issn = {1732-8160}, journal = {Studies in Polish Linguistics}, title = {Pragmatic Licensing of Czech SuperStrong Negative Polarity Items: An Experimental Study}, url = {http://www.ejournals.eu/SPL/2019/Special-Issue/}, volume = {14}, year = {2019} }

@misc{1599669, author = {Dočekal, Mojmír}, booktitle = {Humboldt-Universität zu Berlin}, keywords = {formal semantics; experimental semantics}, language = {eng}, title = {Czech high degree constructions: experimental data from Czech swarms}, year = {2019} }

@misc{1599670, author = {Dočekal, Mojmír}, booktitle = {Innsbruck Universit}, keywords = {formal semantics; experimental semantics}, language = {eng}, title = {Grammar and mind: about dogs, gold and furniture}, year = {2019} }

@proceedings{1631758, author = {Dočekal, Mojmír and Šafratová, Iveta}, booktitle = {21st Workshop on the Roots of Pragmasemantics}, keywords = {polarity; degree; swarm; experiments}, language = {eng}, title = {Polarity effects of verbal high degree predicates : Experimental evidence}, url = {https://sites.google.com/view/21st-szklarska-porba-workshop/welcome}, year = {2020} }

Published on May 14, 2020